Bestuur
Functie Naam
Voorzitter vacature
Secretaris Peggy Koot-Huijs
Penningmeester Mariëlla Mommers-Nijssen
2e Secretaris Marco Hermans
2e Penningmeester Maddy de Bruin
Activiteitencommissie Mariet van Soest-Smeets
Jeugdcommissie en Jeugdorkesten Peel en Maas John Vermazeren
Programma Concert Commissie
Slagwerkgroep Marco Hermans
Commissies
Commissie Vertegenwoordigd bestuurslid Functie commissie
Jeugdcommissie Maddy de Bruin Houdt zich bezig met het werven en opleiden van nieuwe leerlingen bij Opmaat Muziekschool Helden. Tevens begeleidt en enthousiasmeert ze jeugd om persoonlijk op een hoger muzikaal peil te komen en samen te musiceren bij de Jeugdorkesten Peel en Maas met als uiteindelijk doel mee te kunnen spelen in het fanfareorkest. Stimuleert de muzikanten om deel te nemen aan solistenconcoursen. Organiseert concerten en zorgt voor recreatieve uitstapjes en het jaarlijkse jeugdkamp.
Slagwerkcommissie Marco Hermans behartigt de belangen van de drumband.
Programma Concert Commissie Anne Peeters overlegt met de dirigent over het muzikale jaarprogramma, uit te voeren muziekwerken, aantal en data van (groeps-)repetities en (extra-)generale repetities, deelname aan bondsconcours, wijziging in samenstelling van het fanfareorkest, tijdelijke aanvulling orkestbezetting t.b.v. concerten. De commissie is ook verantwoordelijk voor alle operationele planning en organisatie van de concerten en optredens.
Instrumentencommissie Marco Hermans aanschaf beheer en onderhoud van instrumenten.
Uniformencommissie Mariet van Soest aanschaf en beheer van uniformen.
Activiteitencommissie Mariëlla Mommers & Mariet van Soest organisatie van financiële acties zoals verkoop potgrond, activiteiten van Stichting Oké, alternatief-voor-rommelmarkt.
Sponsorcommissie Marco Hermans zorgt voor behoud en werving van certificaathouders, Club100-leden, nieuwe sponsors. En onderhoudt contacten met de huidige sponsors.
PR commissie Anne Peeters
Damescomité de zelfstandige Cecilia-Stichting, zorgt voor financiële ondersteuning via de Mosselavond, Aspergeavond en de Snuffelmarkt.